Gantt charts tool with templates, alternative to Excel or MS project
Oppervlakte woning
De oppervlakte van de woning is één van de belangrijkste gegevens voor de berekening van de kostprijs.
 
Om de omvang van een woning te bepalen wordt in de literatuur niet altijd gebruik gemaakt van de oppervlakte als maatstaf. Naast de oppervlakte wordt er ook gebruik gemaakt van de inhoud van een woning, uitgedrukt in kubieke meters (m3). Deze site gaat echter uit van de oppervlakte, m2 dus. Verder wordt er uitgegaan van het bruto vloer oppervlak, oftewel b.v.o.
 
Omdat de site uitgaat van standaarden, is er sprake van een onder- en bovengrens ten aanzien van het aantal m2 wat u kunt invullen. Het aantal m2 dient minimaal 70 en maximaal 275 te zijn.
 
Als u alleen de inhoud (m3) van de gewenste woning weet, reken dan de oppervlakte uit door de inhoud te delen door drie. Als de inhoud bijvoorbeeld 450 m3 is, dan volgt er uit dat de oppervlakte circa 150 m2 bedraagt. 
Slaapkamers
Het aantal (slaap)kamers heeft ook invloed op de kostprijs. Deze invloed is echter minder sterk dan de oppervlakte. Als u niet precies weet hoeveel slaapkamers er gewenst zijn, vul dan 3 in.
Met de woonkamer erbij heeft u dan in totaal 4 kamers.
Grondprijs
Als u de grondprijs per vierkante meter weet, dan kunt u die invullen, zodat de berekening nauwkeuriger wordt. 
 
Heeft u geen informatie over de grondprijs, vul dan € 250,-- in.
 
De hierboven weergegeven grondprijs is gebaseerd op het landelijk gemiddelde. In het westen van het land zal de weergegeven prijs te laag zijn, in andere delen van het land te hoog. De variatie daarin kan enorm zijn, zo zijn er m2-prijzen in Amsterdam bekend van 1.300 euro per m2 of hoger!
Grond
Om een woning te laten bouwen, heeft u uiteraard een lap grond nodig. Dergelijke grond kunt u kopen via de gemeente of projectontwikkelaar. Deze grond is dan meestal al geschikt om op te bouwen (bouwrijp).
Indien u op een bestaand stuk grond zonder woonbestemming toch een woning wilt realiseren dan is een bestemmingsplanwijziging nodig. Soms wordt een stuk weiland of bos op die manier aangewezen als grond met bouwbestemming. Mocht u een bestemmingsplanwijziging nastreven en heeft u hierbij hulp nodig, dan kunt u bij ons terecht.
 
Heeft u geen informatie over de gewenste oppervlakte van de grond, vul dan in: 450 m2.
 
Een aantal vragen is nog niet ingevuld!
Zonder deze gegevens kan de prijs niet worden berekend. De onbeantwoorden vragen zijn oranje gekleurd. Vul ze als nog in.
Het oppervlak mag niet kleiner dan 70 en niet groter dan 275 m2 zijn.

Indien u een inschatting wilt hebben voor grotere of kleinere huizen dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.
De dakkapel moet minimaal 2 meter breed zijn!
Uw antwoord is geen getal
Met het door u ingevulde gegeven kan de prijs niet worden berekend. Vul een geheel getal in.
Een moment geduld a.u.b.
Uw gegevens worden verstuurd naar de server
Een moment geduld a.u.b.
De kostenberekening wordt uitgevoerd.
Gegevens succesvol verstuurd

Er is een e-mailbericht met de raming naar u onderweg.
Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Aan het functioneren of disfunctioneren van deze site kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de vormgeving, functionaliteiten en de systematiek van deze site komen toe aan Bouwsteen Advies. Onderdelen van deze site, ongeacht de verschijningsvorm mogen niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Bouwsteen Advies.

Ontwerp site: portretschilder Bianca Berends
Email
Als u hier uw emailadres invult dan zullen wij u direkt een specificatie van de bouwkostenraming mailen. Wij verstekken uw emailadres niet aan derden. Wilt u inzicht in uw maandelijkse lasten? Klik dan zometeen op de knop Hypotheek lasten.

Uw e-mailadres is niet geldig vul uw adres opnieuw in.

In de door u te ontvangen mail zal onderscheid gemaakt worden in de bouwkosten van de woning, de kosten van de aanbouwen, de kosten voor de architect en constructeur, de grondkosten en overige kosten.
 
Daarnaast zal een summiere technische omschrijving worden meegezonden. Hieruit kunt u opmaken wat de keuzes voor materialen e.d. zijn.
 
We verstrekken uw emailadres niet aan derden. Wij zullen uw emailadres alleen gebruiken voor het toemailen van de raming en eventueel voor een toelichting of aanvullende informatie.
bereken hier de hypotheeklasten voor uw nieuwe huis!
Nieuwbouwkosten woning
Als u bouwplannen voor een woning heeft, dan kunt u op deze site een globaal inzicht krijgen in de nieuwbouwkosten. Het gaat hierij specifiek om de bouwkosten van één vrijstaande woning.
Het uitgangspunt hierbij is om op basis van standaarden en gemiddelden tot een kostenplaatje te komen. Deze site kan dus nooit de exacte prijs van uw woning bepalen.
 
Particulier opdrachtgeverschap
Met particulier opdrachtgeverschap wordt bedoeld dat u zelf een kavel grond koopt, een plan (laat) ontwerpen en de woning (laat) bouwen. Uw invloed op zowel ontwerp als bouw van uw woning is bij particulier opdrachtgeverschap erg groot.
In de nota Mensen, Wensen, Wonen en in de Verstedelijkingsafspraken 2001, zijn er door het ministerie van VROM, doelstellingen opgenomen om het particulier opdrachtgeverschap te stimuleren. Per 1 juli 2008 is verder de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in werking getreden, wat een wettelijk kader geeft om de zelfbouw te bevorderen.
In een groot aantal gemeenten (met name stedelijke gebieden) is sinds 2005 een premieregeling van toepassing ter bevordering van het zelf bouwen van een woning.
 
Financiering
Zoals gezegd kunt op deze site inzicht krijgen in de bouwkosten van de woning. De uitkomst uit deze berekening kunt u vervolgens gebruiken voor de bepaling van het benodigde budget. Bedenk daarbij dat het hier gaat om de bouwkosten van de woning en dat bijvoorbeeld kosten voor de aanleg van de tuin, bestrating etc. niet zijn opgenomen.
Daarnaast bent u vaak extra kosten kwijt voor de inrichting en aankleding van uw woning. Zie de bouwkosten dus als een ondergrens van het bedrag dat u nodig heeft voor het realiseren van uw woning.
Hoeveel u kunt lenen hangt af van de hoogte van uw salaris, van uw arbeidscontract etc. Voor de exacte bepaling hoeveel u kunt lenen, kunt u terecht bij uw bank of hypotheekadviseur.
 
Ontwerp
Bij de uitkomsten van de berekening op deze site wordt er vanuit gegaan dat de woning gebaseerd is op een ontwerp van een architect en dat er gekozen is voor een traditionele bouwmethode. Het ontwerp dient uiteraard te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Ook de kosten voor het ontwerp kunt u op deze site ramen.
Als u er voor kiest een systeemwonig te laten bouwen, dan bent u meestal wat goedkoper uit. Het nadeel is dan echter dat de ontwerpmogelijkheden en keuze in materialen beperkter zijn. 
De Berekening
Het doel van de berekening is een globaal inzicht te verschaffen in de kosten die bij de nieuwbouw van een vrijstaande woning van toepassing zijn. Hiertoe hebben we informatie van u nodig.
 


m2
m2
m

m2
euro/m2De vermelde kosten zijn een totaalbedrag, incl. BTW.
 
Als u meer wilt zien dan alleen het eindbedrag, klik dan de knop details berekening aan. U dient dan uw emailadres in te vullen, waarna u de specificatie van de kosten krijgt toe gemailed.
 
Wellicht ten overvloede melden we nogmaals dat de berekening slechts een raming is en er geen rechten aan ontleend kunnen worden.
 
In 2007 is de bouwmarkt behoorlijk overspannen. Dit houdt in dat er krapte op de markt is, waardoor aannemers hogere prijzen kunnen rekenen dan strikt noodzakelijk is. De raming die u via onze site ontvangt kan daardoor lager uitvallen dan de uiteindelijke prijsopgave van een aannemer.
 
Meer informatie
Als u meer informatie wenst, dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.

Uitgangspunten 
Zoals eerder aangegeven wordt er bij de berekening gebruik gemaakt van allerlei gemiddelde kosten en uitgangspunten. Aangezien de kosten per regio eveneens verschillen (denk aan grondkosten, maar ook het wel of niet moeten toepassen van heipalen), kan het zijn dat de uitkomst van de berekening afwijkt van de bouwkosten die voor uw specifieke woning van toepassing zijn.
De site kan een prijs bepalen voor woningen met een oppervlakte tussen de 70 en 275 m2. Als u inzicht wil in een woning groter dan 275 m2 (kleiner dan 70 m2 zal niet of nauwelijks aan de orde zijn), dan is het verstandig contact met ons te zoeken zodat wij er specifiek naar kunnen kijken.
 
Oppervlakte bepaling
Bij de bepaling van het aantal m2, rekent u de oppervlakte van de begane grond uit (lengte x breedte) en telt dit op bij de oppervlakte van de verdieping(en). Ga hierbij uit van de buitenmaten van de muren, zodat het bruto vloeroppervlak (b.v.o.) ontstaat. Als er een zolder aanwezig is, dient u ook nog de helft van deze oppervlakte op te tellen. Alles bij elkaar levert dat het totaal aantal m2 b.v.o. op.
 
Verbouw 
Deze site kan niet gebruikt worden voor de verbouw van een woning.
Bij Bouwsteen Advies is daar wel kennis over aanwezig. Mocht u hier extra informatie over wensen, dan zijn wij graag bereid u informatie te verschaffen.
 
Bouwplannen
Heeft u concrete bouwplannen en wenst u contact met een architect of een bouwbedrijf (aannemer) dan kunnen we dat voor u regelen. Aangezien wij al jaren binnen de bouwwereld werkzaam zijn, kunnen wij u adviseren bij het vinden van een betrouwbare bouwpartner. Ook kunt u kijken op de pagina's Architecten, Bouwbedrijven en Dienstverleners op deze site. Daar vindt u betrouwbare partners om uw droomwoning te realiseren.
 
Bouwvergunning
Om uw woning te kunnen realiseren heeft u een bouwvergunning nodig. Uw gemeente kan u hier mee over vertellen, maar u kunt uiteraard ook contact met ons opnemen.
 
Nieuw Bouwbesluit 2006
Op 1 januari 2006 is het nieuwe Bouwbesluit van toepassing geworden.
Als u een bouwvergunning indient, dan krijgt u daarmee te maken.
Er zijn een aantal wijzigingen waar u rekening mee dient te houden. De meest ingrijpende wijziging is wel de nieuwe EPC-norm die van toepassing wordt.
De EPC-norm heeft te maken met de mate van verwarming en isolatie van uw woning. De norm verandert van 1,0 naar 0,8 en tevens wordt de berekeningswijze aangepast. Beide punten hebben invloed op de bouwkosten van uw woning. De meningen over de meerkosten variëren, maar houd rekening met zo'n € 3.500 aan extra kosten. In de berekening op onze site zijn deze extra kosten al opgenomen.
 
Ontwerp
Bent u op zoek naar een architect voor uw woning? Kijk dan op de pagina "Architecten" van deze website.
 
Bouw
Voor een goede aannemer kunt u op deze website terecht op de pagina "Bouwbedrijven". Daar staan verschillende aannemers die goed in staat zijn een individuele woning voor u te realiseren.
Contact
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor verder advies of opmerkingen over bouwkosten of het (ver)bouwen van uw woning.
 
Het beste kunt u dan een email naar ons sturen, waarin u vermeldt wie u bent en wat uw vraag is of opmerking is. U kunt ook een schriftelijk contact met ons opnemen. Uw berichten kunt u sturen naar onderstaand adres.
 
Bouwsteen Advies
Jekerstraat 44
1078 MD Amsterdam
06 102 43 279
 
Reclame / PR
Per maand heeft onze site ruim 250.000 hits!
Het aantal unieke bezoekers bedraagt meer dan 8.000 per maand.
Unieke bezoekers zijn mensen die voor de eerste keer op de site komen.
 
Op onze site is er ruimte aanwezig voor het plaatsen van banners van bedrijven of een tekstuele link.
 
Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op!
 
Overig
Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoudelijke kant van deze site, dan horen wij dat ook graag.
klik op de regio: noord, oost, west of zuid
Kies een regio
Bouwbedrijven Noord Nederland 
 
 
Friesland
 
Overig
 
Verbouwingen
 
Leveranciers
 
 
 
Wilt u dat uw bouwbedrijf hier ook bij staat?
Neem dan contact met ons op.
Bouwbedrijven Zuid Nederland
 
 
Algemeen
 
Verbouwingen
 
Leveranciers
 
 
 
Wilt u dat uw bouwbedrijf hier ook bij staat? 
Neem dan contact met ons op.
 
Bouwbedrijven Oost Nederland
 
 
Gelderland
 
Overijssel
 
Verbouwingen
 
Leveranciers
 
 
 
Wilt u dat uw bouwbedrijf hier ook bij staat?
Neem dan contact met ons op.
Bouwbedrijven West Nederland
 
 
Noord-Holland
 
Utrecht
 
Zuid-Holland
 
Verbouwingen
 
Overig
 
Leveranciers
 
 
 
Wilt u dat uw bouwbedrijf hier ook bij staat?
Neem dan contact met ons op.
Architecten Noord Nederland
 
 
Overig
 
 
 
Bent u een architect uit Noord Nederland en wilt u hier tegen geringe vergoeding geplaatst worden? Neem dan contact met ons op.
Architecten Zuid Nederland
 
 
Brabant
 
Overig 
 
 
 
Bent u een architect uit Zuid Nederland en wilt u hier geplaatst worden?
Neem dan contact met ons op.
Architecten Oost Nederland
 
 
Gelderland

 

Overijssel

 

Overig

 

 

Bent u een architect uit Oost Nederland en wilt u hier geplaatst worden?

Neem dan contact met ons op.

Architecten West Nederland
 
 
Utrecht
 
Noord Holland

 

Zuid Holland

 
Overig

 

 

 

Bent u een architect uit West Nederland en wilt u hier geplaatst worden?

Neem dan contact met ons op.

Dienstverleners Noord Nederland
 
 
Makelaars
 
Ontwikkelaars
 
Internet
 
Financieel
 
Bouw(kosten) management

 

Beschikbare kavels

 

© copyright 2004disclaimer
bouwsteenadvies Introductie Berekenen van bouwkosten voor uw woning Meer informatie Overzicht van Bouwbedrijven Overzicht van Architecten Overzicht van Dientsverleners Contact gegevensnoord west zuid oost
Gantt chart software. Project schedules made easy